BundeBygg har blitt klimanøytral

BundeBygg har blitt klimanøytral

BundeBygg er nå en del av FNs klimaprogram og har blitt klimanøytral!

BundeBygg har 04.mai 2020 forpliktet seg til FNs klimaprogram. Det betyr blant annet at vi tar et økonomisk ansvar for egne restutslipp som vi ikke klarte å redusere for 2019, og fortsetter med dette i årene som kommer. Den virkelig gode nyheten er at dette ikke har vært en spesielt krevende prosess, og noe vi tror alle i bransjen kan få til. Vi mener at det er helt riktig at det skal koste å forurense. Vi håper at det i nærmeste fremtid stilles strengere krav til fra myndighetene for BAE-næringen.

Bakgrunnen for at selskapet forplikter seg til FNs klimaprogram, er et ønske om å bærekraftig utvikling av selskapet og at konkrete og effektive klimatiltak er viktig for både de ansatte, kundene og i et bredere samfunnsperspektiv. BundeBygg er allerede ISO-sertifisert innen miljø og jobber kontinuerlig med å redusere utslippene. Vi mener at vi med dette kan akselerere vårt miljøarbeid ved å skape et økonomisk insentiv til å prestere bedre.

 

Hva innebærer klimanøytralitet?

BundeBygg er inspirert av og nå forpliktet til FNs initiativ, Climate Neutral Now. FNs definisjon av klimanøytralitet er en trestegs prosess. Vi fører årlige klimagassregnskap, og iverksetter tiltak som vi skal se effektene av i kommende års regnskap. Klimagassregnskapet er vårt verktøy for å avdekke hvilke områder hvor vi har størst karbonfotavtrykk, og deretter lager vi forbedringsplaner for å redusere omfanget av disse.

Det vi ikke klarer å redusere, kompenserer vi for i sertifiserte klimakvoter. Vi er stolte av å forplikte oss til FNs initiativ, og har tillit til at FN jobber strategisk og riktig mot en mer bærekraftig fremtid globalt. 

Intern miljøsertifiseringsordning "Grønn Byggeplass"
Blant de konkrete tiltakene er den interne miljøsertifiseringsordning for byggeplassene, kalt Grønn Byggeplass. Gjennom Grønn Byggeplass blir byggeplassene kjent med våre forbedringspunkter og får selv frihet til å finne smarte løsninger som både passer bedriftens overordnede mål og byggeplassen. I første omgang er målet med ordningen å redusere bruk av fossile energikilder, avfallsreduksjon, øke sorteringsgraden og oppnå et lavest mulig energibruk gjennom byggeprosessen.

"Grønn Byggeplass blir vårt viktigste verktøy for å realisere tiltakene våre, og prosjektenes bidrag vil derfor være avgjørende for om vi lykkes. Prosjektledelsen i våre byggeprosjekter har så langt vært svært positive og engasjerte til den nye ordningen. I tillegg har vår interne utleier, Tomta, kommet med forslag til tiltak og tatt initiativ til å få flere av disse forslagene iverksatt.  Ansatte verdsetter i dag i større grad å være en del av en bedrift som forsøker å belaste miljøet minst mulig", sier miljøsjef Erlend Brørs.

 

Veien videre

I første omgang har vi valgt å starte med oss selv og få kontroll og en god systematikk tilknyttet egne utslipp. En viktig del av prosessen er at vi skaper en bevisstgjøring både blant våre ansatte og samarbeidspartnere på vår påvirkning på klimaet i dag og på hvilke områder forbedringspotensialet er stort. På sikt ønsker vi å få flere med på samme tankegang, deriblant kunder og leverandører. Klarer vi å få flere med oss vil effekten av en slik bevisstgjøring, og deretter gjennomføringsevnen til å redusere utslipp, vokse seg stor.