FNs Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Av FNs 17 bærekraftsmål har vi valgt å fokusere spesielt på fire av dem:

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kvinner

Det er svært viktig for oss at ansatte trives i et godt og trygt arbeidsmiljø. Vår bransje har historisk sett vært veldig mannsdominert. Dette ønsker vi i BundeBygg å gjøre noe med, og vi har derfor et særlig fokus på rekruttering av kvinner.

Vi jobber systematisk med å forebygge arbeidslivs-kriminalitet

Vi gjennomfører regelmessig påseplikt, praktiserer inntakskontroll på alle våre byggeprosjekter, og setter fokus på temaet i UE-kontrakter

Vi har fokus på livssykluskostnader og innkjøp av miljøvennlige materialer, avfallsreduksjon, og materialer som egner seg for gjenvinning og ombruk

Vi bruker BIM og VDC aktivt når vi eksempelvis beregner materialmengder for innkjøp, samt tunge rivemasser og lavtforurensede jordmasser sett opp mot massebalansen i prosjektene.

Vi setter fokus på eget karbonfotavtrykk, og gjør tiltak for å redusere klimapåvirkningen fra vår egen produksjon mest mulig

Energieffektive løsninger for oppvarming av bygg, som gir nok varme og samtidig slipper ut minst mulig CO2, er et fokusområde