Vår policy for Arbeidsmiljø, Ytre miljø og Kvalitet

Som et ledd i vår ISO-sertifisering har BundeBygg etablert policyer innenfor Arbeidsmiljø(HMS), Ytre miljø og Kvalitet. Begrepet “policy” angir i denne sammenhengen hvilken intensjon og retning Bundebygg har sagt vi skal ha innenfor de nevnte 3 områdene.


Hensikt

Hensikten med prosedyren er at bedriftens øverste ledelse skal etablere, iverksette og vedlikeholde bedriftens policy innenfor arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet. Policy skal tydelig angi retning og forståelse av hva arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet betyr for bedriften og dens kunder. Policy skal være lett tilgjengelig for organisasjonen og kommuniseres til eksterne interesseparter. Policy gjelder for hele bedriften på alle nivåer.

Beskrivelse

BundeBygg AS har følgende policy som del av sin virksomhet og innbakt i bedriftens styringssystem:

Kvalitet
For å sikre at BundeBygg sin kvalitetspolitikk blir forankret i selskapet har vi angitt følgende mål:
– Levere prosjekter til avtalt tid og som tilfredsstiller avtalte spesifikasjoner og krav med kundefokus og høy kundetilfredshet.
– Etterleve gjeldende myndighetskrav.
– Våre prosjekter skal leveres uten mangler etter bedriftens 0-feil prinsipper.
– Avviksregistreringer skal danne grunnlag for statistikk, læring, prioritering og effekt.
– Selskapet skal bygge en kvalitetskultur der medarbeidere gis opplæring og det gjennomføres erfaringsbasert korrigering i prosjektering, planlegging og utførelse.
– Bedriftens styringssystem følges, og vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid.
– Verdiene FOLK; Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus er et fundament for vår hverdag og en rettesnor i alt vi foretar oss.

Arbeidsmiljø
I BundeBygg er helse, arbeidsmiljø og sikkerhet viktige fokusområder. Vi ønsker å stå frem som en ansvarsbevisst bedrift. Målet med HMS arbeidet er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for hver enkelt medarbeider. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av vår daglige virksomhet. Det er den enkelte leders ansvar å sikre en riktig organisering, medvirkning, god planlegging, riktig kompetanse, riktige arbeidsmetoder og riktig bruk av verktøy og utstyr for å forebygge skade og sykdom. Bedriftens mål er at alle skal ha en trygg arbeidsplass og ha et godt arbeidsmiljø på jobben. I BundeBygg har alle et ansvar for å opptre på en sikker måte og ta vare på seg selv og sine kollegaer. I BundeBygg arbeider vi ut fra følgende prinsipper med vårt HMS-arbeid:
– HMS ansvar følger linjeansvaret
– HMS er alle medarbeideres ansvar og skal prege alt vårt arbeid. Dette skal vi oppnå gjennom engasjement og høyt kompetansenivå i hele verdikjeden.
– HMS mål er høye for at proaktive og skadeforebyggende arbeidsmetoder skal utvikles, og kontinuerlig forbedring etterstrebes.
– Vårt HMS-arbeid drives systematisk med tydelig struktur.
– Oppfølging hjelper oss til å gjøre det vi har blitt enige om.
– Vi gjør ingenting før sikkerheten er ivaretatt – alle skal komme uskadet fra arbeidsplassen. Alle ansatte lærer seg å sikre seg selv og andre mot skader, og har en aktiv ulykkesberedskap.
– Vi har det ryddig rundt oss og skaper trivsel.
– Vi benytter arbeidstidsordninger som er forenelige med et godt arbeidsmiljø og er innenfor lovens retningslinjer og krav.
– Våre krav og holdninger for å oppnå et sikkert, trygt arbeidsmiljø gjelder for alle som arbeider på våre byggeplasser, både egne ansatte, innleide, underleverandører og andre samarbeidspartnere.
– Dialog med myndigheter, byggherrer og interessenter bygger på et prinsipp om samarbeid for på den måten å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø i hele verdikjeden.
– Eksterne lover, forskrifter og regler er til for å oppfylles og etterleves. Vi ser på lovgivning som et minimumskrav.

Ytre miljø
I BundeBygg er ivaretakelse av miljøet et viktig fokusområde. Vi ønsker å stå frem som en ansvarsbevisst bedrift med fokus på kontinuerlig forbedring og ved å ha miljøgrunnsteiner som fundament i vårt arbeid. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med miljø som en integrert del av vår daglige virksomhet. Det er den enkelte leders ansvar å sikre en ivaretakelse av miljøet på våre byggeplasser. Vi arbeider hele tiden for å gjennomføre miljøvennlige innkjøp. BundeBygg stiller like strenge krav til våre underleverandører og våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. Vårt arbeid med ytre miljø er viktig for bedriftens ønske om å bygge på en så bærekraftig og miljøvennlig måte som mulig. Vi ser på lovgivning som et minimumskrav. Våre miljøgrunnsteiner består av:

Miljøpolicy
Vi vet at miljømål og miljøpolitikk forplikter, og har derfor fokus i forhold til miljøarbeid.
Miljøansvarlig
Vi har miljø beredskap på alle prosjekt. Våre HMS-rådgivere/miljørådgivere kan ved behov kontaktes for hjelp og veiledning. Det gjennomføres samsvarsvurdering på bedrifts- og prosjektnivå.
Beredskapsplan for miljø
Vi utarbeider beredskapsplaner med miljøfokus på våre byggeprosjekter.
Miljømerkede byggevarer
Vi søker kontinuerlig etter de mest miljøvennlige byggevarene.
Minimale utslipp
Vi jobber hele tiden med å begrense utslipp til jord, luft og vann.
Avfallshåndtering
Vi har hele tiden fokus mot avfallsminimering på våre byggeplasser. Vår kildesorteringsgrad har et mål på 90%.
Miljørådgivning
Innenfor feltet BREEAM NOR og helhetlig tilnærming til kvalitet kan vi gi god støtte og anbefaling.
Opplæring
Alle våre ansatte får opplæring i bedriftens styringssystem. Bedriften gjennomfører intern opplæring av ansatte.
Kontinuerlig forbedring
Vi fokuserer på presentasjonsforbedring basert på kompetansefremmende tiltak, revisjoner, avvikshåndtering og tilbakemeldinger med utgangspunkt i våre miljøgrunnsteiner.